PRIVACY-STATEMENT RVK BOUWCONSULT BV


Als RvK Bouwconsult bv beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacy-Statement.
RvK Bouwconsult bv vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang.
Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. 


Wie zijn wij?

RvK Bouwconsult bv is gevestigd te Wijnandsrade aan de Opfergeltstraat 5, 6363 BW, Wijnandsrade, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 14084040 en is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacy-Statement worden beschreven. Dit betreft alle onderdelen die handelen onder de naamvoering RvK Bouwconsult bv.
(verder spreken we in dit privacy statement over RvK). Dit Privacy-statement is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van RvK.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.
Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

      Wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op van ons kantoor

•      Wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening

•      Wanneer u contact hebt met een medewerker van RvK

•      In het kader van een zakelijke relatie(overeenkomst) met RvK.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers
 • Voor en/of naar bemiddeling tot vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
 • In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandig ondernemer.
 • Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een)eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie,
  terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
 • Personeels- en salarisadministratie.
 • In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden,
  kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, opdrachtgever).
 • Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 • Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtsverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen.

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Uw toestemming

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
RvK kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of 
zakelijke relatie bent van RvK. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv).
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid.
 • Alle gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met RvK delen.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Communicatie.

 

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Indien u voor RvK werkt/heeft gewerkt, kan RvK onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning.
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening, link naar PESbeleid.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Communicatie.

 

Zakelijke relatie
RvK verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. 
We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens.
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid.

 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

 • RvK kan uw persoonsgegevens doorgeven aan, haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens RvK diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
  Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
 • Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
 • Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. RvK is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.
  Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van RvK, sluit RvK met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.
 • Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van RvK, sluit RvK met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

 

Verwerken wij u gegevens buiten Nederland?
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.
RvK heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


Uw rechten

 • U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:
 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.
 • Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming.
 • RvK maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • RvK maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht,
  het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen en het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

 

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of één van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met RvK’s, Functionaris Gegevensbescherming via, privacy@armandmeertens.nl.
Binnen een maand na ontvangst van een verzoek zal de Functionaris Gegevensbescherming u per e-mail informeren over het standpunt van RvK inzake het verzoek en welke actie RvK heeft ondernomen of zal ondernemen.
In complexe gevallen kan de behandeltermijn met twee (2) maanden worden verlengd. Van een dergelijke verlenging zal RvK u binnen de eerste maand op de hoogte stellen.

 

RvK kan een verzoek weigeren indien:

 • Op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
 • Het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
 • Uw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
 • Het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt.
  Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.

 

Beveiliging
RvK doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. RvK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, 
of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via privacy@armandmeertens.nl.

 

Bewaartermijn
RvK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy-Statement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. 
RvK bewaart kandidaat gegevens met toestemming twee jaar na de verleende toestemming, indien u uw toestemming wilt intrekken dan kan dat via privacy@armandmeertens.nl.

 

Vragen, opmerkingen of klachten
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door RvK, dan kunt u per e-mail contact opnemen met RvK’s Functionaris Gegevensbescherming via privacy@armandmeertens.nl
of een brief sturen naar RvK Bouwconsult bv., t.a.v. de Functionaris, Gegevensbescherming,


 

Wijzigingen
RVK kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy-Statement. 
Het meest actuele Privacy-Statement is te allen tijde in te zien op de websites van RVK. Deze versie is geldig vanaf april 2019.

 
 
 
E-mailen
Bellen